Σε όλο το 2016 προωθήσαμε τη διασύνδεση του ΕΔιΤ με άλλα συστήματα και συγκεκριμένα με το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΕΠΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο υλοποιήθηκε από το ΕΚΕΠΥ. Η διασύνδεση των δύο συστημάτων ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες τόσο του ΕΔιΤ όσο και του έργου του ΕΚΕΠΥ.

Σε όλο το 2016 υπήρχε συνεχής εκπαίδευση ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στη χρήση του συστήματος και ένταξη νέων χρηστών.