Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ)

 

  Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είναι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας. Αποστολή του είναι ο συντονισμός των φορέων που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία και στο χώρο της υγείας γενικότερα, η παρακολούθηση και ο συντονισμός των συστημάτων εφημερίας των νοσοκομείων, με σκοπό τη βελτίωση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.

  Η διαδικτυακή πύλη αυτή σας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. , τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στις μονάδες υγείας, στο κοινωνικό σύνολο, στους επαγγελματίες υγείας, στους διεθνείς οργανισμούς, και στους φορείς του εξωτερικού, καθώς επίσης σας ενημερώνει και για τη διαθεσιμότητα κλινών στις Μονάδες Υγείας.

 

Ο ρόλος του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. στο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής

  Η αρχιτεκτονική του συστήματος βασίζεται στο Κέντρο Δεδομένων το οποίο εγκαταστάθηκε στο Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Στο Κέντρο Δεδομένων είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός ελέγχου όλου του δικτύου Τηλεϊατρικής, ο οποίος περιλαμβάνει απαραίτητο δικτυακό εξοπλισμό και ευρυζωνική πρόσβαση στο δίκτυο κορμού ( συμπεριλαμβάνει τους κεντρικούς δικτυακούς μεταγωγούς και το σύστημα δικτυακής ασφάλειας σε διάταξη πλεονασμού (redundancy), εξυπηρετητές τηλεϊατρικής, εξυπηρετητή τηλεϊατρικής πύλης, IP τηλεφωνικό κέντρο, σύστημα κέντρου υποδοχής κλήσεων, μεταγωγό εικονοδιάσκεψης με τους κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές εικόνας, κεντρικό σύστημα διαχείρισης, καθώς και μέσα ψηφιακής αποθήκευσης (data storage) όπως απαιτούνται από τις ανάγκες εξυπηρετητών.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το ΕΚΕΠΥ εδώ: www.ekepy.gov.gr